“Snail Award” รางวัลสำหรับข้าราชการเช้าชามเย็นชาม

Spread the love

ข้าราชการที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามนั้น มักจะถูกสังคมประนามและรังเกียจ แต่เมื่อเร็ว ๆ นี้ ที่เมืองลี่สุ่ย (丽水)อำเภอจิ้นอวี๋ (缙云)มณฑลเจ้อเจียง (浙江)กลับมาแปลก โดยการจัดพิธีมอบรางวัลให้กับข้าราชการที่ทำงานแบบเช้าชามเย็นชามเหล่านี้ แต่แทนที่ผู้รับมอบรางวัลจะภาคภูมิใจเชิดหน้าชูหน้า กลับก้มหน้าก้มตาและทำสีหน้าไม่ถูกขณะขึ้นเวทีรับรางวัล…

รูปหอยทากบนประกาศนียบัตร “Snail Award”

ทั้งนี้ เพราะว่าทางคณะกรรมการผู้จัดพิธีมอบรางวัลนั้น ได้มอบรางวัล “Snail Award” หรือ “รางวัลหอยทาก” แก่ข้าราชการประเภททำงานแบบเช้าชามเย็นชาม ตามลักษณะหอยทากที่เชื่องช้า โดยปีนี้มีข้าราชการสองคนที่ได้รับมอบรางวัลดังกล่าว เนื่องจากประสิทธิภาพในการทำงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน โดย “ได้รับเกียรติ” รับมอบรางวัลจากนายหลี่ยีปัว (李一波) รองเลขาธิการคณะกรรมการพรรคอำเภอจิ้นอวี๋ (缙云)และนายหวางเจิ้งเฟย (王正飞) นายอำเภอจิ้นอวี๋

การมอบรางวัลครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่ 4 ของอำเภอจิ้นอวี๋ โดยทางคณะกรรมการได้กำหนดมาตรการ “ข้อกำหนดการจัดมอบ Snail Award” เมื่อปี 2018 คณะกรรมการจะทำการประเมินไตรมาสละครั้งโดยรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากผู้บังคับบัญชา รายงานและเบาะแสจากสาธารณชน  และทำการติดตาม ตรวจสอบตามข้อมูลที่ได้รับมา โดยเนื้อหาในการพิจารณาจะครอบคลุมด้านต่าง ๆ 7 ด้านด้วยกัน อาทิ เช่น การสร้างสรรและดำเนินการที่เกิดขึ้นจริง เรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของประชาชน การแก้ไขและปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพการทำงานและการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับ เป็นต้น

สำหรับข้าราชการสองรายที่ได้รับรางวัลในปีนี้ สืบเนื่องจากรายหนึ่งเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างและเคลื่อนย้ายโรงพยาบาลซูหนิง (舒宁)ที่มีความคืบหน้าช้าเกินไป อีกรายเกี่ยวข้องกับสำนักทรัพยากรน้ำประจำอำเภอที่มีการดำเนินงานที่ล่าช้าเกินไป จึงถูกพิจารณาให้รับรางวัล “Snail Award”

การมอบรางวัลจะไม่มีกำหนดเวลาที่แน่นอน และสาขาและจำนวนรางวัลที่มอบก็ไม่แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อมูลที่ได้รับและผลการตรวจสอบ และผู้ที่ได้รับรางวัลแล้ว ทางคณะกรรมการจะเข้าดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด หากมีการปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพในการทำงานแล้วจึงจะถูกถอดถอนจากรางวัลดังกล่าว

ดูสีหน้าของ “ผู้ทรงเกียรติ (เกลียด)” ทั้งหลายที่ได้รับรางวัล “Snail Award”

สำหรับผลของการมอบรางวัล  “Snail Award” ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ อย่างมีอยู่กรณีหนึ่งที่สร้างถนนสายหนึ่งลากยากไปเป็นปีก็สร้างไม่เสร็จ แต่หลังจากได้รับรางวัลแล้วกลับเหมือนเนรมิต เพราะถนนเส้นเดียวกันกลับสร้างเสร็จภายใน 10 วัน หรืออีกกรณีหนึ่งการปรับปรุงห้องสุขาก็เสร็จภายใน 1 เดือนหลังจากได้รับรางวัล